Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ยินดีให้บริการ ติดต่อ Call Center 056-692200 ค่ะ
เริ่มนับ วันที่ 21 ก.ย. 2550 
   
       
             
 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการเกรดเกลี่ยถนนลูกรังภายในเขตตำบลวังโมกข์ ตำบลวังโมกข์ [ 19 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที [ 15 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ [ 14 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ห [ 14 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แ [ 13 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แ [ 13 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 17 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ สายหนองเสือ-ดงมะป่ [ 6 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 30 
ประชาสัมพันธืโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านวังโมกข์ [ 4 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 30 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการติดตั้งบานประตู ปิด - เปิด ระบายน้ำคลองห้วยน้อย คลอง [ 4 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 26 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ร [ 26 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 41 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ห [ 26 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 47 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หม [ 26 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 38 
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 20 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 44 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 [ 18 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 41 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 [ 18 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 47 
 
อบต.วังโมกข์ โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเสริมตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง(19-21มี.ค.62) [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ทับคล้อ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ประจำปี 2562 ครั้งที่ [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
 
การจัดทำหนังสือแหล่งน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว5737  [ 22 มี.ค. 2562 ]
แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/228 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะรุ่นที่ 37, 39, 43 และ 45 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1250  [ 22 มี.ค. 2562 ]
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว1209 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) สน.คท. มท 0808.5/ว1275 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560 สน.กบท. มท 0808.5/ว12  [ 22 มี.ค. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560 สน.กบท. มท 0808.5/ว11 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
การตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่ กสล. มท 0820.2/ว1090  [ 21 มี.ค. 2562 ]
ขออนุเคราะห์ข้อมูลการสำรวจประชากรสุนัขและแมวเพื่อจัดทำฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียว Rabies One Data (ระบบ Thai Rabies Net) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1234  [ 21 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/5579-5615 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว1230 [รายชื่อ]  [ 21 มี.ค. 2562 ]
โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด กพส. มท 0810.2/ว1070  [ 21 มี.ค. 2562 ]
ขอส่งเอกสารการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่มสำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1216  [ 21 มี.ค. 2562 ]
เชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว1231 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินโครงการควบคุมโรคพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2569 กศ. มท 0816.3/ว1044 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2562 ]
       

ตระกร้าปอเฮ
บึงพรานอบ
       
       
             
 
ช่วยหน่อย! เด็กน.ร.หมู่3(ดงยาง)​ไปโรงเรียนลำบาก (26 ม.ค. 2562)    อ่าน 106  ตอบ 0  
รับสมัครงานราชการ (15 ก.พ. 2560)    อ่าน 2107  ตอบ 9  
ฝากประชาสัมพันธ์ มสธ. STOU การศึกษาด้วยครับ (19 ก.พ. 2558)    อ่าน 744  ตอบ 0  
นักวิชาการพัสดุอบต.วังโมกข์ (สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ (18 ก.ค. 2557)    อ่าน 1167  ตอบ 0  
ทำไมวังตะขบล้าหลัง (19 ม.ค. 2557)    อ่าน 2819  ตอบ 13  
เริ่มเอาหัวคะแนนเข้ามาทำงานแล้วจ้า (14 ธ.ค. 2556)    อ่าน 1068  ตอบ 1  
กระทู้ไม่มีคนตอบเลย (9 ก.ค. 2556)    อ่าน 1542  ตอบ 4  
เงินโบนัส ถูกเรียกคืนจะทำอย่างไร (1 มี.ค. 2556)    อ่าน 939  ตอบ 0  
ร้องทุกข์ ปากท้องชาวบ้านทั่วไทย ทุกปัญหาในท้องถิ่นแจ้งให้เราทราบที่นี่ www.leade (10 ธ.ค. 2555)    อ่าน 3052  ตอบ 9  
ด่วน ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก. และ ข. ปี 55 (11 ต.ค. 2555)    อ่าน 1208  ตอบ 1  
ขอให้ฝนตกทุ้กวันเลย (6 ก.ย. 2555)    อ่าน 1240  ตอบ 0  
ขอข้อมูลทำรายงาน (27 ส.ค. 2555)    อ่าน 1130  ตอบ 0  
นันททวี 4 รีสอร์ท กับการบริการที่ล่าช้า ไม่ใส่ใจในการบริการ (15 ส.ค. 2555)    อ่าน 1311  ตอบ 2  
ขอเชิญบูชาหลวงพ่อเงิน รุ่น "แทนคุณ" (21 มิ.ย. 2555)    อ่าน 2326  ตอบ 0  
ฝนเริ่มตก ไม่แห้งแล้งแล้วจ้า (17 พ.ค. 2555)    อ่าน 998  ตอบ 0  
 
ทต.หอไกร เว็บไซต์ ทต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 มี.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.หนองปลาไหล มีใครรู้จักญาติของคุณ สุพรรณนิภา แสงคำ บางครับ (11 มี.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
 
พจ0023.4/ว260 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ [ 22 มี.ค. 2562 ]     
การบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะสถานที่ทำงาน และยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่ยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561  [ 22 มี.ค. 2562 ]     
พจ0023.1/ว1122 โครงการกฝึกอบรมหลักสูตรระบบบริหารจัดการสารสนเทศยุค 4.0 Information Management System 4.0 IMS 4.0 [ 22 มี.ค. 2562 ]     
พจ0023.3/ว1127 แบบบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน สำหรับรัฐวิสาหกิจ [ 22 มี.ค. 2562 ]     
พจ0023.3/ว1125 การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการของกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะมูลฝอย Cluster [ 22 มี.ค. 2562 ]     
พจ0023.3/ว1123 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งครู บุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร English Class of Tomorror : Towards CEFR [ 22 มี.ค. 2562 ]     
พจ023.3/ว257 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 22 มี.ค. 2562 ]     
พจ0023.3/3645 แจ้งกำหนดวันรับประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ด้านการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4 H ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2560 [ 21 มี.ค. 2562 ]     
พจ0023.2/ว249 เร่งรัดและติดตามการดำเนินโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ  [ 21 มี.ค. 2562 ]     
พจ0023.2/ว1102 ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล นายกเทศมนตรี ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตรแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 21 มี.ค. 2562 ]     
พจ0023.2/ว1082 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2561 [ 21 มี.ค. 2562 ]     
พจ0023.3/3582 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 21 มี.ค. 2562 ]     
พจ0023.3/ว1076 การรายงานข้อมูลแหล่งน้ำในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 มี.ค. 2562 ]     
พจ0023.3/ว1100 แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นค่่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 21 มี.ค. 2562 ]     
พจ0023.2/ว1099 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ของเทศบาล พ.ศ.2561 [ 21 มี.ค. 2562 ]     
       

 
  คุณคิดว่า เว็ปไซต์ อบต.วังโมกข์ โดดเด่นเรื่องได ?
  สวยงาม
  ใช้งานง่าย
  เนื้อหาดี สั้น กระชับ
  โหลดเร็ว
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริการส่วนตำบลวังโมกข์ จ.พิจิตร 61660 โทรศัพท์ : 056-692-200 - 1 โทรสาร : 056-692-200
จำนวนผู้เข้าชม 3,220,395 เริ่มนับ 21 ก.ย. 2550
จัดทำโดย : NAXsolution.com