หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 อบต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ได้ที่ 056-692-200 ค่ะ
เริ่มนับ วันที่ 21 ก.ย. 2550 
   
       
             
 
ประชาสัมพันธืการเข้าดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นสาย หล่ายเคล้า- [ 27 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 24 
ประชาสัมพันธ์การเข้าดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นสายหลังศาลเจ้าพ [ 27 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 25 
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นสายหล่ายเคล้า-ทางหลวงสาย 117 หมู [ 16 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 60 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 15 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 42 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 15 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 40 
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาคลุมระบบกรองสนิมเหล็กโรงกรองประปากลุ่ [ 14 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 58 
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยพ่อปู่ หมู่ที่ ๗ บ้านวังตะขบ ต.วังโมกข [ 14 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 49 
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายหลังศาลเจ้าพ่อ (ช่วงที่ ๒) ห [ 14 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 55 
รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำเดือนเมษายน 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 51 
ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 49 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2562 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำเดือนม [ 5 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 83 
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 94 
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 95 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2562 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำเดือนก [ 5 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 93 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการเกรดเกลี่ยถนนลูกรังภายในเขตตำบลวังโมกข์ ตำบลวังโมกข์ [ 19 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 87 
 
ทต.หอไกร ประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 15 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.หอไกร ปล่อยปลา ห้วงตะกวน หมู่ที่ 8 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร [ 15 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
 
ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนําโดยยุงลาย ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2321 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้อถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว67 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2325 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2313  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามข้อ 16 (2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. 0810.6/ว3526  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.2/ว2310  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2300  [ 12 มิ.ย. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบบ ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว23 [แบบบันทึกฯ] [ตัวอย่าง]  [ 12 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งยืนยันข่าวที่รัฐบาลมีคำสั่งยกเลิกโครงการอาหารกลางวันนั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด กศ. มท 0816.2/ว2297  [ 12 มิ.ย. 2562 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว2295  [ 12 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2267 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนด ให้วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวันหยุดราชการ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3./ว2282  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ ?แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน? กสว. มท 0820.2/ว2275  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561 กสธ. มท 0819.2/ว2276  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขอความร่วมมือแจ้งแนวทางปฏิบัติให้หน่วยบริการในสังกัด กสธ. มท 0819.2/ว2277  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
       

ตระกร้าปอเฮ
บึงพรานอบ
       
       
             
 
ช่วยหน่อย! เด็กน.ร.หมู่3(ดงยาง)​ไปโรงเรียนลำบาก (26 ม.ค. 2562)    อ่าน 235  ตอบ 0  
รับสมัครงานราชการ (15 ก.พ. 2560)    อ่าน 2220  ตอบ 9  
ฝากประชาสัมพันธ์ มสธ. STOU การศึกษาด้วยครับ (19 ก.พ. 2558)    อ่าน 835  ตอบ 0  
นักวิชาการพัสดุอบต.วังโมกข์ (สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ (18 ก.ค. 2557)    อ่าน 1267  ตอบ 0  
ทำไมวังตะขบล้าหลัง (19 ม.ค. 2557)    อ่าน 3006  ตอบ 13  
เริ่มเอาหัวคะแนนเข้ามาทำงานแล้วจ้า (14 ธ.ค. 2556)    อ่าน 1197  ตอบ 1  
กระทู้ไม่มีคนตอบเลย (9 ก.ค. 2556)    อ่าน 1637  ตอบ 4  
เงินโบนัส ถูกเรียกคืนจะทำอย่างไร (1 มี.ค. 2556)    อ่าน 1033  ตอบ 0  
ร้องทุกข์ ปากท้องชาวบ้านทั่วไทย ทุกปัญหาในท้องถิ่นแจ้งให้เราทราบที่นี่ www.leade (10 ธ.ค. 2555)    อ่าน 3167  ตอบ 9  
ด่วน ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก. และ ข. ปี 55 (11 ต.ค. 2555)    อ่าน 1298  ตอบ 1  
ขอให้ฝนตกทุ้กวันเลย (6 ก.ย. 2555)    อ่าน 1316  ตอบ 0  
ขอข้อมูลทำรายงาน (27 ส.ค. 2555)    อ่าน 1238  ตอบ 0  
นันททวี 4 รีสอร์ท กับการบริการที่ล่าช้า ไม่ใส่ใจในการบริการ (15 ส.ค. 2555)    อ่าน 1412  ตอบ 2  
ขอเชิญบูชาหลวงพ่อเงิน รุ่น "แทนคุณ" (21 มิ.ย. 2555)    อ่าน 2430  ตอบ 0  
ฝนเริ่มตก ไม่แห้งแล้งแล้วจ้า (17 พ.ค. 2555)    อ่าน 1073  ตอบ 0  
 
ทต.ทับคล้อ ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (12 มิ.ย. 2562)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.ทุ่งโพธิ์ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี (12 มิ.ย. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
 
พจ0023.3/ว2148 แนวทางการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562  [ 12 มิ.ย. 2562 ]     
พจ0023.3/ว2147 ขอความร่วมมือดำเนินการสรุปผลการประเมินตนเองระดับสถานศึกษา/ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ระดับกลุ่มจังหวัด [ 12 มิ.ย. 2562 ]     
พจ0023.3/ว2133 ขอความร่วมมือดำเนินการสรุปผลการประเมินตนเองระดับสถานศึกษา/ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ระดับกลุ่มจังหวัด [ 11 มิ.ย. 2562 ]     
พจ0023.5/7097 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร [ 11 มิ.ย. 2562 ]     
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการท้องถิ่น พ.ศ.2534 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 มิ.ย. 2562 ]     
พจ0023.2/2131 ขอเชิญเป็นวิทยากร [ 11 มิ.ย. 2562 ]     
พจ0023.2/ว2130 แผนปฏิบัติงานและมาตรการดำเนินโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 11 มิ.ย. 2562 ]     
พจ0023.3/ว368 อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมติกำหนดให้วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวันหยุดราชการ [ 11 มิ.ย. 2562 ]     
พจ0023.5/ว367 แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด [ 11 มิ.ย. 2562 ]     
พจ0023.5/ว369 หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน [ 11 มิ.ย. 2562 ]     
พจ0023.3/ว2129 การบันทึกข้อมูลเด็กเล็กและนักเรียนในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น  [ 11 มิ.ย. 2562 ]     
พจ0023.3/ว2128 การบันทึกข้อมูลเด็กเล็กและนักเรียนในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น SIS และระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น CCIS [ 11 มิ.ย. 2562 ]     
พจ0023.3/ว2127 ขอประชาสัมพันธ์สื่อเรื่องความรู้เรื่อง โรคหัด ป้องกันได้ด้วยวัคซีน [ 11 มิ.ย. 2562 ]     
พจ0023.3/ว2126 คู่มือการจัดทำแผนที่แม่บทด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAX GIS คู่มือการจัดการข้อมูลรายละเอียดที่ดิน และแบบสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 11 มิ.ย. 2562 ]     
พจ0023.3/ว2125 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562  [ 11 มิ.ย. 2562 ]     
       

 
  คุณคิดว่า เว็ปไซต์ อบต.วังโมกข์ โดดเด่นเรื่องได ?
  สวยงาม
  ใช้งานง่าย
  เนื้อหาดี สั้น กระชับ
  โหลดเร็ว
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริการส่วนตำบลวังโมกข์ จ.พิจิตร 61660 โทรศัพท์ : 056-692-200 - 1 โทรสาร : 056-692-200
จำนวนผู้เข้าชม 3,550,039 เริ่มนับ 21 ก.ย. 2550
จัดทำโดย : NAXsolution.com