หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 อบต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ได้ที่ 056-692-200 ค่ะ
เริ่มนับ วันที่ 21 ก.ย. 2550 
   
       
             
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2562 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำเดือนม [ 5 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 23 
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 26 
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 22 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2562 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำเดือนก [ 5 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 24 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการเกรดเกลี่ยถนนลูกรังภายในเขตตำบลวังโมกข์ ตำบลวังโมกข์ [ 19 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 36 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที [ 15 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 45 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ [ 14 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 34 
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ห [ 14 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 43 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แ [ 13 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 46 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แ [ 13 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 46 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ สายหนองเสือ-ดงมะป่ [ 6 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 56 
ประชาสัมพันธืโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านวังโมกข์ [ 4 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 60 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการติดตั้งบานประตู ปิด - เปิด ระบายน้ำคลองห้วยน้อย คลอง [ 4 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 62 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ร [ 26 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 60 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ห [ 26 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 64 
 
ทต.ทับคล้อ ประกาศเรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลทับคล้อ [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านบุ่ง กิจกรรมการพ่นยากำจัดยุงลาย ประจำปี 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
 
ขอเชิญประชุมติดตามการบริหารจัดการขยะเปียก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว1596 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1571 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4858 [แนวทางฯ] [ขั้นตอนการดำเนินงานฯ]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กศ. มท 0816.3/ว1520 [แบบสำรวจ]  [ 18 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการฝึกอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 กศ. มท 0816.3/ว1516  [ 18 เม.ย. 2562 ]
การจัดเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1574  [ 17 เม.ย. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว2381  [ 17 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ ๓ - ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กศ. มท 0816.4/ว1573 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1575 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1572  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว1544  [ 17 เม.ย. 2562 ]
เตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ กม. มท 0804.6/ว1474  [ 17 เม.ย. 2562 ]
โครงการอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส (Local Integrity and Transparency) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว1551 [แบบตอบรับ]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กค.  [ 17 เม.ย. 2562 ]
       

ตระกร้าปอเฮ
บึงพรานอบ
       
       
             
 
ช่วยหน่อย! เด็กน.ร.หมู่3(ดงยาง)​ไปโรงเรียนลำบาก (26 ม.ค. 2562)    อ่าน 134  ตอบ 0  
รับสมัครงานราชการ (15 ก.พ. 2560)    อ่าน 2143  ตอบ 9  
ฝากประชาสัมพันธ์ มสธ. STOU การศึกษาด้วยครับ (19 ก.พ. 2558)    อ่าน 768  ตอบ 0  
นักวิชาการพัสดุอบต.วังโมกข์ (สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ (18 ก.ค. 2557)    อ่าน 1194  ตอบ 0  
ทำไมวังตะขบล้าหลัง (19 ม.ค. 2557)    อ่าน 2877  ตอบ 13  
เริ่มเอาหัวคะแนนเข้ามาทำงานแล้วจ้า (14 ธ.ค. 2556)    อ่าน 1101  ตอบ 1  
กระทู้ไม่มีคนตอบเลย (9 ก.ค. 2556)    อ่าน 1566  ตอบ 4  
เงินโบนัส ถูกเรียกคืนจะทำอย่างไร (1 มี.ค. 2556)    อ่าน 966  ตอบ 0  
ร้องทุกข์ ปากท้องชาวบ้านทั่วไทย ทุกปัญหาในท้องถิ่นแจ้งให้เราทราบที่นี่ www.leade (10 ธ.ค. 2555)    อ่าน 3087  ตอบ 9  
ด่วน ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก. และ ข. ปี 55 (11 ต.ค. 2555)    อ่าน 1230  ตอบ 1  
ขอให้ฝนตกทุ้กวันเลย (6 ก.ย. 2555)    อ่าน 1257  ตอบ 0  
ขอข้อมูลทำรายงาน (27 ส.ค. 2555)    อ่าน 1159  ตอบ 0  
นันททวี 4 รีสอร์ท กับการบริการที่ล่าช้า ไม่ใส่ใจในการบริการ (15 ส.ค. 2555)    อ่าน 1335  ตอบ 2  
ขอเชิญบูชาหลวงพ่อเงิน รุ่น "แทนคุณ" (21 มิ.ย. 2555)    อ่าน 2348  ตอบ 0  
ฝนเริ่มตก ไม่แห้งแล้งแล้วจ้า (17 พ.ค. 2555)    อ่าน 1018  ตอบ 0  
 
อบต.โพธิ์ประทับช้าง รับเรื่อง การร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช (21 เม.ย. 2562)    อ่าน 588  ตอบ 7
อบต.โพธิ์ประทับช้าง Levitra 10 Mg Bayer Acquisto EllAssaut (20 เม.ย. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
 
พจ0023.3/ว1485 กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 3-5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]     
การสำรวจข้อมูลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  [ 19 เม.ย. 2562 ]     
พจ0023.3/ว1484 การติดตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV [ 19 เม.ย. 2562 ]     
อปท. ที่ยังไม่ส่งรายงานแบบสำรวจการจัดสวัสดิการกองทุนขยะของ อปท.  [ 19 เม.ย. 2562 ]     
พจ0023.5/ว4645 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 18 เม.ย. 2562 ]     
พจ0023.5/4642 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. ไตรมาสที่ 3 [ 18 เม.ย. 2562 ]     
พจ0023.2/ว1462 แต่งตั้งเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร [ 18 เม.ย. 2562 ]     
พจ0023.3/ว1469 แจ้งประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES ประจำเดือนเมษายน - ธันวาคม 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]     
พจ0023.5/ว315 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 เม.ย. 2562 ]     
พจ0023.3/ว1455 เปิดระบบและขยายเวลาการบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO [ 18 เม.ย. 2562 ]     
พจ0023.3/ว1456 ขอความร่วมมือส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล บี 20 [ 18 เม.ย. 2562 ]     
พจ0023.3/ว1457 แต่งตั้งผู้ช่วยในการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment : LPA ประจำปี 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]     
พจ0023.3/ว1458 การดูแลและติดตามสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา  [ 18 เม.ย. 2562 ]     
พจ0023.3/ว1460 การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 เม.ย. 2562 ]     
พจ0023.3/ว1461 โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษาและมวยไทยเพื่อการบริหารร่างกายในท้องถิ่นและชุมชน [ 18 เม.ย. 2562 ]     
       

 
  คุณคิดว่า เว็ปไซต์ อบต.วังโมกข์ โดดเด่นเรื่องได ?
  สวยงาม
  ใช้งานง่าย
  เนื้อหาดี สั้น กระชับ
  โหลดเร็ว
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริการส่วนตำบลวังโมกข์ จ.พิจิตร 61660 โทรศัพท์ : 056-692-200 - 1 โทรสาร : 056-692-200
จำนวนผู้เข้าชม 3,267,179 เริ่มนับ 21 ก.ย. 2550
จัดทำโดย : NAXsolution.com