Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ยินดีให้บริการ ติดต่อ Call Center 056-692200 ค่ะ
เริ่มนับ วันที่ 21 ก.ย. 2550 
   
       
             
 
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 11 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 16 
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เงินอุดหนุนเฉพาะก [ 11 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 15 
ประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ [ 25 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 45 
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการโครงการซ่อมสร้ [ 20 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 45 
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เงินอุดหนุนเฉพาะก [ 8 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.2561 [ 8 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 26 
เปิดเผยราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ร [ 27 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 37 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่องสร้าง โครงการขุดเจ [ 13 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 30 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่องสร้าง โครงการขุดเจ [ 13 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 28 
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพรักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบ [ 4 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 32 
รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข [ 30 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 29 
ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือดำเนินการตอบข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ [ 22 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 29 
ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือดำเนินการตอบข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ [ 22 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 34 
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 59 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข [ 12 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 27 
 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงทิว(ตราสัญลักษณ์สีเหลืองและ [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 10 
ทต.วังกรด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี 2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 18 
 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว608 [อบจ.] [เทศบาล , อบต. , เมืองพัทยา]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
ขอเชิญสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2562 กพส. มท 0810.7/ว600  [ 14 ก.พ. 2562 ]
ปรับกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 16,23 และ 24 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว525  [ 14 ก.พ. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว7  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา สน.คท. มท 0808.2/3545-3554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม สน.คท. มท 0808.2/3556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว588  [ 13 ก.พ. 2562 ]
คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ กค. มท 0803.3/ว589 [คู่มือ]  [ 13 ก.พ. 2562 ]
การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว584  [ 13 ก.พ. 2562 ]
แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว585  [ 13 ก.พ. 2562 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว9  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว577  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว581  [ 13 ก.พ. 2562 ]
หลักราชการ 10 ประการ ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.5/ว569  [ 13 ก.พ. 2562 ]
       

ตระกร้าปอเฮ
บึงพรานอบ
       
       
             
 
ช่วยหน่อย! เด็กน.ร.หมู่3(ดงยาง)​ไปโรงเรียนลำบาก (26 ม.ค. 2562)    อ่าน 66  ตอบ 0  
รับสมัครงานราชการ (15 ก.พ. 2560)    อ่าน 2080  ตอบ 9  
ฝากประชาสัมพันธ์ มสธ. STOU การศึกษาด้วยครับ (19 ก.พ. 2558)    อ่าน 717  ตอบ 0  
นักวิชาการพัสดุอบต.วังโมกข์ (สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ (18 ก.ค. 2557)    อ่าน 1146  ตอบ 0  
ทำไมวังตะขบล้าหลัง (19 ม.ค. 2557)    อ่าน 2788  ตอบ 13  
เริ่มเอาหัวคะแนนเข้ามาทำงานแล้วจ้า (14 ธ.ค. 2556)    อ่าน 1046  ตอบ 1  
กระทู้ไม่มีคนตอบเลย (9 ก.ค. 2556)    อ่าน 1524  ตอบ 4  
เงินโบนัส ถูกเรียกคืนจะทำอย่างไร (1 มี.ค. 2556)    อ่าน 902  ตอบ 0  
ร้องทุกข์ ปากท้องชาวบ้านทั่วไทย ทุกปัญหาในท้องถิ่นแจ้งให้เราทราบที่นี่ www.leade (10 ธ.ค. 2555)    อ่าน 3017  ตอบ 9  
ด่วน ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก. และ ข. ปี 55 (11 ต.ค. 2555)    อ่าน 1188  ตอบ 1  
ขอให้ฝนตกทุ้กวันเลย (6 ก.ย. 2555)    อ่าน 1221  ตอบ 0  
ขอข้อมูลทำรายงาน (27 ส.ค. 2555)    อ่าน 1109  ตอบ 0  
นันททวี 4 รีสอร์ท กับการบริการที่ล่าช้า ไม่ใส่ใจในการบริการ (15 ส.ค. 2555)    อ่าน 1280  ตอบ 2  
ขอเชิญบูชาหลวงพ่อเงิน รุ่น "แทนคุณ" (21 มิ.ย. 2555)    อ่าน 2299  ตอบ 0  
ฝนเริ่มตก ไม่แห้งแล้งแล้วจ้า (17 พ.ค. 2555)    อ่าน 975  ตอบ 0  
 
อบต.ห้วยแก้ว เว็บไซต์ อบต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 ก.พ. 2562)    อ่าน 364  ตอบ 4
อบต.กำแพงดิน สอบถามตำแหน่งว่าง นักวิเคราะห์ฯ (12 ก.พ. 2562)    อ่าน 12  ตอบ 0
 
พจ0023.3/ว601 การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]     
พจ0023.3/ว599 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย X-ray ครั้งที่ 1/2562  [ 13 ก.พ. 2562 ]     
พจ0023.5/ว581 ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ [ 13 ก.พ. 2562 ]     
พจ0023.5/ว583 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค [ 13 ก.พ. 2562 ]     
พจ0023.5/ว579 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.พ. 2562 ]     
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร เป็นการเฉพาะราย และแต่งตั้งประธานอนุกรรมการฯ /อนุกรรมการฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 13 ก.พ. 2562 ]     
แบบสำรวจข้อมูลผู้ประสงค์เข้ารับการสัมมนา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้มีเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม [ 13 ก.พ. 2562 ]     
พจ0023.3/ว592 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อใช้ดำเนินโครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร กิจกรรม : พัฒนาพื้นที่ต้นแบบแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  [ 12 ก.พ. 2562 ]     
พจ0023.3/ว590 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562 [ 12 ก.พ. 2562 ]     
พจ0023.3/ว589 ขอความร่วมมือสมัครสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE  [ 12 ก.พ. 2562 ]     
พจ0023.3/ว588 รายงานผลการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 น้ำกกเกมส์ ณ จังหวัดเชียงราย  [ 12 ก.พ. 2562 ]     
พจ0023.3/ว587 การรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของพาราตามนโยบายรัฐบาล [ 12 ก.พ. 2562 ]     
พจ0023.1/ว584 การให้การสนับสนุนการนำสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส.ส. ผ่านช่องทางหอกระจายข่าว และเสียงตามสายให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ [ 12 ก.พ. 2562 ]     
ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 89 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง [ 12 ก.พ. 2562 ]     
พจ0023.3/ว586 เร่งรัดบันทึกข้อมูลที่ตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเตรียมความรองรับข้อมูลรูปแปลงที่ดิน Shape file จากกรมที่ดิน  [ 12 ก.พ. 2562 ]     
       

 
  คุณคิดว่า เว็ปไซต์ อบต.วังโมกข์ โดดเด่นเรื่องได ?
  สวยงาม
  ใช้งานง่าย
  เนื้อหาดี สั้น กระชับ
  โหลดเร็ว
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริการส่วนตำบลวังโมกข์ จ.พิจิตร 61660 โทรศัพท์ : 056-692-200 - 1 โทรสาร : 056-692-200
จำนวนผู้เข้าชม 3,078,821 เริ่มนับ 21 ก.ย. 2550
จัดทำโดย : NAXsolution.com